Catalan (no title)

Translate this post

Llançant una política de privadesa feta a l’estil wiki

Som feliços d’anunciar que el 25 d’abril del 2014, la Fundació Wikimedia i la seva Junta d’Administradors va aprovar una nova política de privadesa. La nova política de privadesa explica com recoŀlectem, utilitzem i manegem la informació de més de 20 milions d’usuaris registrats i 490 milions de visitants únics al mes als projectes Wikimedia.

Però aquesta política no hagués estat possible sense el suport d’usuaris com tu. La nova política de privadesa és el resultat d’una consulta a la comunitat al llarg de 8 mesos.

Una necessitat de canvi

El 2013 vam reconèixer que la nostra política de privadesa, la qual no havia estat actualitzada des del 2008, no feia referència a noves tecnologies o proveïa suficients detalls als nostres usuaris de com seria manejada la seva informació. Però la manera de Wikimedia és única – – vam saber que no podríem desenvolupar una política de privadesa sense l’ajuda de la mateixa comunitat d’usuaris que la política de privadesa intenta protegir. Així que llancem una crida oberta convocant la participació de la comunitat el 18 de juny del 2013, per esbrinar quins problemes importen i què es vol veure a la nova política.

Armats amb el document obert i conscients de les recents revelacions de diversos programes governamentals de vigilància massiva, vam crear una proposta inicial per a la nova política de privadesa i vam obrir una discussió en línia, amb una durada de 5 mesos i mig.

Viquipèdia: Feta a través de coŀlaboració.

Perfeccionant la política de privadesa a través de la consulta

La nostra proposta inicial de la nova política de privadesa va passar per revisió de la comunitat Wikimedia i va detonar un debat entusiasta. De fet, la discussió concernent a la política de privadesa, directrius de retenció d’informació, i la Política d’Accés a la Informació Privada[1] han estat comptabilitzades més de 195000 paraules i van donar com a resultat més de 250 canvis als documents. El que va sorgir va ser una política de privadesa molt més forta que reflecteix els valors de la comunitat global Wikimedia.

Per obtenir més informació sobre el procés de consulta i com la nova política de privadesa difereix de l’anterior, si us plau, consulta la nostra publicació anterior.

Què passa ara

Amb l’aprovació del Comitè, començarem un període d’avís d’un mes de durada per donar-li a tots una altra oportunitat de revisar la nova política de privadesa. Després del període d’avís, la política entrarà en vigor oficialment.

Agraïm a tots aquells que han participat en aquest procés de coŀlaboració, que ha donat com resultat una política de privadesa que realment ha estat desenvolupada a l’estil wiki. En aquest esperit, la nova política de privadesa està regida sota una llicència lliure, de tal manera que qualsevol pot reutilitzar-la i partir d’ella pot crear les seves pròpies polítiques de privadesa.

Michelle Paulson, Consellera Legal* Geoff Brigham, Conseller General

* Ens agradaria expressar el nostre més sincer agraïment a tots aquells que van fer possible aquesta política de privadesa – no hauria estat possible sense un esforç interdepartamental de gran magnitud, i la valuosa participació i retroalimentació de la comunitat global Wikimedia. Agraïments especials a James Alexander, Heather Walls, Luis Villa, Roshni Patel, Toby Negrin, Megumi Yukie, Dario Taraborelli, Jorge Vargas, i a Tiffany Li pel seu increïble suport en aquest procés.

  1. La Política d’Accés a la Informació Privada també va ser aprovada per la Junta d’Administradors el 25 d’abril del 2014. No obstant això, si us plau preneu en compte que certs requisits sota aquesta política de privadesa seran engegats únicament fins que hàgim acabat de crear les eines necessàries i que hàgim donat avís als membres de la comunitat afectats per tals requisits segons està definit a la política.

Malay

Pelancaran Membina Dasar Privasi melalui Cara Wiki

Kami gembira untuk mengumumkan bahawa pada 25 April 2014, Badan Amanah Yayasan Wikimedia meluluskan dasar privasi yang baru. Dasar privasi baru menjelaskan bagaimana kami mengumpul, menggunakan, dan menguruskan maklumat bagi lebih dari dua puluh juta pengguna berdaftar dan 490 juta pelawat unik bulanan ke projek Wikimedia.

Bagaimanapun dasar ini tidak mungkin tercapai tanpa sokongan daripada pengguna seperti anda. Dasar privasi baru ini merupakan hasil daripada perundingan masyarakat yang merangkumi lebih daripada lapan bulan.

Satu_keperluan_untuk_perubahan

Sejak awal 2013, kami menyedari bahawa dasar privasi kami, yang tidak berubah sejak tahun 2008, tidak memberi penjelasan mengenai beberapa teknologi baru atau menyediakan perincian yang mencukupi pada para pengguna mengenai bagaimana maklumat mereka dikendalikan. Tetapi cara Wikimedia adalah unik – kita tahu bahawa kita tidak boleh membangunkan dasar privasi tanpa bantuan komuniti yang akan dilindungi oleh dasar privasi ini. Jadi, kami telah melancarkan satu panggilan terbuka untuk input masyarakat pada 18 Jun 2013, untuk mengetahui isu-isu yang penting bagi anda dan apa yang anda mahu lihat dalam dasar baru itu.
Early 2013, we recognized that our privacy policy, which hadn’t been updated since 2008, did not address a number of new technologies or provide enough detail to our users about how their information was being handled. But the Wikimedia way is unique — we knew that we could not develop a privacy policy without the help of the very user community the privacy policy is intended to protect. So, we launched an open call for community input on June 18, 2013, to find out what issues mattered to you and what you wanted to see in a new policy.

Berbekalkan input itu dan prihatin terhadap sensitiviti yang dicetuskan oleh pendedahan terbaru mengenai program pemantauan pukal kerajaan, kami mencipta satu cadangan lakaran awal bagi dasar privisi baru dan terbuka sehingga 5.5-bulan perbincangan di talian.

Wikipedia: dibina menerusi usaha sama.

Menyempurnakan dasar privasi melalui perundingan

Draf awal dasar privasi baru kami melalui penilaian menyeluruh oleh masyarakat Wikimedia dan mencetuskan beberapa perdebatan bersemangat. Malah, perbincangan sekitar dasar privasi, garis panduan pengekalan data, dan capaian pada polisi maklumat bukan awam[1] berjumlah lebih 195,000 perkataan dan menghasilkan lebih 250 perubahan pada dokumen. Apa yang muncul adalah dasar yang lebih kukuh yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat Wikimedia sejagat.

Bagi maklumat lanjut mengenai proses perundingan dan bagaimana dasar baru berbeza berbanding yang lama, sila lihat pos sebelum kami.

Apa yang berlaku sekarang?

Dengan kelulusan Lembaga Pengarah, kami akan memulakan tempoh notis sebulan untuk memberi semua orang satu lagi peluang bagi mengkaji semula dasar privasi yang baru. Selepas tempoh notis itu, dasar ini yang secara rasmi akan berkuat kuasa.

Kami berterima kasih kepada semua orang yang telah mengambil bahagian dalam proses kerjasama dan terbuka ini, yang menghasilkan dasar privasi yang benar-benar dibangunkan melalui cara wiki. Dengan semangat itu, dasar privasi baru dilesenkan di bawah lesen bebas supaya sesiapa sahaja yang boleh menggunakan semula dan memperbaikinya apabila mencipta dasar privasi mereka sendiri.

Michelle Paulson, Penasihat Undang-undang* Geoff Brigham, Ketua Peguam (“General Counsel”)

* Kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua orang yang menjadikan dasar ini mungkin – kita tidak mungkin dapat mencipta dasar ini tanpa usaha antara jabatan yang sebenar dan penyertaan yang berharga dan maklum balas daripada masyarakat Wikimedia sejagat. Terima kasih diucapkan kepada James Alexander, Heather Walls, Luis Villa, Roshni Patel, Toby Negrin, Megumi Yukie, Dario Taraborelli, Jorge Vargas, dan Tiffany Li atas sokongan luar biasa mereka semasa proses ini.

  1. Capaian pada Dasar Maklumat Bukan Awam turut diluluskan oleh Badan Amanah pada 25 April 2014. Sila ambil perhatian, bahawa syarat-syarat tertentu di bawah polisi itu hanya akan dicetuskan sebaik sahaja kami selesai membina alat yang diperlukan dan telah memberikan notis pada anggota masyarakat terjejas oleh keperluan tersebut seperti yang digariskan di dalam polisi. 

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?