An Leadership Development Working Group naghiras nin sumaryo kan komento sa depenisyon kan pamamayo: mga kahaputan, pangangaipo, asin mga suhestyon

Translate this post

Pankagabsan na sumaryo 

Kan Setyembre 15, 2022, an Leadership Development Working Group nagpublikar nin draft na depenisyon kan pamamayo para sa pagkomento kan komunidad asin sa pagrekisa kaini. Nakaresibe kami nin mga kasimbagan, kahaputan, asin mga suhestyon hali sa mga myembros kan komunidad sa Wikimedia movement. An working group pinag-adalan ini asin pig-analisar, naggibo nin mga pagbabago sa laog kan depenisyon, asin pinublikar na pinakarhay na depenisyon sa Meta-wiki kan ika-20 kan Oktubre 2022. Salamat sa gabos na nagtau kan saindang mga tuyaw!

Puon kaidto, naggibo kami nin duwang global na pangapudan tangani na ihiras an mga mayor na bareta sa laog kan panahon nin pagtatau kan saindong mga tuyaw. Nagi man ining oportunidad tangani na madangog mi an mga eksperyensya asin mga istorya nin pamamayo sa manlain-lain na konteksto kan komunidad sa bilog na kinaban.

Sa masunod na mga seksyon, ihihiras mi an sumaryo kan mga tuyaw kun sain tatawan importansya an mga mayor na tema asin mga sentimyento.

Mga Kwantitibong Pagtuyaw

Sa paagi kan Movement Strategy Forum asin survey, nagkolekta kami nin mga tuyaw hali sa manlain-lain na channel asin lenggwahe. An survey pighiras sa 15 na mga lenggwahe sa Meta-wiki, heograpiko asin tematikong mga mailing list, grupo sa social media, asin direkta sa mga grupo asin mga indibidwal. Naggibo man kami nin lokal na pangapudan sa mga komunidad asin duwang global na pangapudan tangani na magkolekta nin mga tuyaw. 

Sa manlain-lain na plataporma, naka-ingganyar kita nin nasa 140 na mga myembros kan komunidad. Saro sa mga mayor tang kahaputan iyo an: nag-uuyon ka daw sa depenisyon? An draft na depenisyon kan pamamayo igwa nin duwang kabtang: 1) sarong pankagabsan na depenisyon asin 2) Iba pang dugang na detalye kan mga aksyon, kwalipikasyon, asin kinakaabtan kan pamamayo.

Riparo sa pankagabsan na depenisyon

Naghagad kami nin riparo sa kada seksyon asin sa obserbasyon, igwa nin 86% na pag-uyon sa depenisyon. Mahihiling an resulta sa ibaba.

 [[File:Leadership Development Working Group quantitative data.png|400px|left|Leadership Development Working Group quantitative data]]

{{clear}}

Riparo sa tulong kategorya kun sain an pamamayo pwede pang kagan nin ibang kwalipikasyon

Mas orog mi pang idinetalye an depenisyon sa paagi nin pagkaaag nin mga aksyon, kwalipikasyon, asin kinakaabtan kan pamamayo. Tangani na orog mi pang maintindihan kun ano an pamamayo para sa mga myembros kan komunidad, naghagad kami nin riparo sa mga myembros kan komunidad sa kada sub-point. Igwa nin 68-77% na pag-uyon sa mga seksyon na ini kan depenisyon. Pinapahiling sa ibaba an mas detalyadong resulta.

Mga kwalititibong Pagtuyaw

Hinagad mi sa mga myembro na sinda maghiras nin mga hapot, riparo, asin suhestyon kun papano mas mapapamarhay an depenisyon. Sa seksyon na ini, mahihiling nindo an kwalititibong resulta sa mga respondeng naresibe. An mga tuyaw na samuyang naresibe, binanga sa limang kabtang:

  1. An katuyuhan asin sakop kan depenisyon
  2. An ginagampanan kan hirarkiya
  3. An impluwensya kan kultural na pagkakaiba-iba sa kalidad kan pamamayo
  4. Kun pano ini ipigsurat
  5. Kalinawan kun pano an depenisyon na ini iiimplementar
  1. An katuyuhan asin sakop kan depenisyon

Nakaresibe kami nin pirang komento na naghahagad nin kalinawan sa kun ano an katuyuhan asin sakop kan depenisyon kan pamamayo. Samuyang naaraman na kaipuhan mi mas magin hayag sa konteksto para sa depenisyon. Nagkaag man kami nin patara-tara sa kun para sain an depenisyon na ini na iyo an maserbeng giya na makahaman asin maka-implementar nin plano sa pagpapatalubo kan pamamayo, asin man magin suhestyon sa mga indibidwal o komunidad sa dawa sain na nag-aandam na mapakusog pa an pamamayo sa saindang konteksto.

  1. An ginagampanan kan hirarkiya

Kadakul man an nagtau nin riparo sa ideya kan dai pagkakaintindihan sa pamamayo na ini igwa desentralisado asin nagkakaralain na kahulugan sa laog kan movement. Mantang an draft na depenisyon minasabi na “an pamamayo dai nakasumpay sa sarong espesipikong posisyon o gampanon”, nagdesisyon kami na tawan pang duon ini sa paagi nin pagkaag kan mga ugalion sa laog kan movement asin pirang mga linya na igwa nin konotasyon sa istruktura kan hirarkiya. Halimbawa sana, niribayan mi an “Paggiya asin pagsuporta”, na nagpapahiling nin sarong top-down approach, asin igwa nin tataramon na “paghiras” na minatau nin espasyo sa kultura nin mas kolaboratibong paghaman nin depenisyon.

Saro pang punto nin klaripikasyon iyo an koneksyon sa tahaw kan mga indibidwal na kapasidad asin kontribusyon kontra sa kolektibong espwerso. Sa pigrebisang depenisyon, nagdesisyon kami na malinaw na tukaron an mga indibidwal na aksyon asin kakayahan, na an mga ini katakod kan paghahaman nin kolektibong kaaraman asin paggibo nin mga kolaboratibong desisyon, orog na sa konteksto kan Wikimedia.

  1. An impluwensya kan kultural na pagkakaiba-iba sa kalidad kan pamamayo
Pira sa mga myembros kan komunidad an naghagad sa mas hararom na paliwanag sa impluwensya kan kultura sa pamamayo, orog sa mga aksyon asin kalidad kan mga pamayo. Nagmaigot kami na itau an depenisyon na igwa nin kalinawan kun ano an pamamayo, asin nakaabot kami sa konklusyon na an pamamayo, “minapahiling sa iba-ibang paagi depende sa linggwistiko asin sosyo-kultural na konteksto”. Naiintindihan mi na pwedeng dai ini magin malinaw sa iba, alagad nagdesisyon kami na dai baguhan an depenisyon. Alagad, tangani na tawan man ini nin reaksyon, asin tawan pa nin kalinawan an iba pang kahaputan asin tuyaw manungod igdi, naggibo kami nin seksyon para sa mga Napipirming Kahaputan kun sain nakalatag an mga kalinawan sa depenisyon.
  1. Kun pano ini ipigsurat

Pira sa mga pormulasyon sa draft na depenisyon hiniling na nakakasakop nin dakul na paglaladawan, minsan ngani dai klaro asin dai derektang maiiintindihan. Halimbawa, an paglaladawan sa pamamayo bilang “kompleks na penomena” nagin kontrobersyal: huli sa pira, an tataramon na “penomena” nagtatau nin depenisyon na an pamamayo nangyayari sa natural asin nahihiling na aksyon; an tatataramon man na “kompleks” sa ibong na lado, dai minatau nin malinaw na paglaladawan asin padagos na nagigin malabo. Hinali mi an mga tataramon na ini asin niribayan an “kompleks” nin “multi-faceted”, kun sain mas nakukua kaini an samuyang ideya kan pamamayo basado sa laog kan samuyang depenisyon.

  1. Kalinawan kun pano an depenisyon na ini iiimplementar

Nakaresibe kami nin pirang mga kahaputan asin komento sa kun pano an depenisyon pwedeng maimplementar sa konteksto kan komunidad. Nakaresibe kami nin mga komento sa mga desisyon sa grant, pagigin silag asin kun pano gampanan an pamamayo. Pigpurbaran ming simbagan an mga kahapotan na ini sa Napipirming Kahaputan orog sa seksyon na “Pano maintindihan an depenisyon kan pamamayo”, na dapat basahon man katakod kan depenisyon.

An depenisyon mantinidong magigin halawig na susugan sa mga ugalion asin kalidad na pig-oobserbar asin pig-aandam sa laog kan Wikimedia movement. An depenisyon na ini iyo an samuyang pinupunan para sa Leadership Development Working Group mantang kami pasiring na sa paghaman kan plano sa pagpapatalubo kan pamamayo na igwa nin katuyuhan na magtau nin mga konkretong halimbawa kun pano an depenisyon na ini magagamit sa mas dakul na rehiyonal, linggwistiko, asin sosyo-politikal na konteksto sa laog kan movement. Saro sa samuyang primerong mga lakdang sa sunod na paghiro iyo an magkalap nin mga impormasyon asin suhestyon hali sa mga myembros kan komunidad manungod sa mga inisyatibo sa pamamayo, mga gampanon, asin mga nagkanurudan. Dakul pang mga impormasyon an saindong maaaraman sa maarabot na aldaw, kaya mag-antabay sana!

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?

No comments

Comments are closed automatically after 21 days.