Открытое письмо с просьбой предоставить бесплатный доступ к Википедии

Translate this post

Открытое письмо с просьбой предоставить бесплатный доступ к Википедии

В ноябре 2012 года, ученики школы Синенйонго опубликовали в социальной сети Facebook открытое письмо, обращённое к операторам сотовой связи и содержащее призыв отказаться от взимания платы за доступ к Википедии, чтобы они могли делать домашние задания. В мае 2013 года режиссёр Шарлен Мьюзик и я попросили их прочитать это письмо перед камерой. Ниже представлено видеообращение с текстом письма:

[protected-iframe id=”da6489e48e205125ec6343a5cf093db1-67752302-39737062″ info=”//commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Letter_for_Free_Access_to_Wikipedia_(EN_subtitles).webm?embedplayer=yes” width=”700″ height=”394″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” allowfullscreen=””]

Кроме того, на Викискладе выложена версия без встроенных субтитров на английском и такая же версия на YouTube. Вот эта ссылка, которая указывается в конце видео, ведёт на веб-страницу, которую создал этот класс.

Стоимость информации — это главное препятствие на пути доступу к свободным знаниям в Википедии, которые бесплатны для сотен миллионов людей. Эти ученики хотят уговорить своих провайдеров мобильной связи присоединиться к проекту Википедия Зеро (Wikipedia Zero), организованной Фондом Викимедиа партнёрской программе, заключающейся в том, чтобы в развивающихся странах доступа к Википедии с мобильных телефонов предоставлялся бесплатно.

Мы поделимся более полной информацией о классе как только она будет готова. Пока мы всё ещё редактируем полную информацию, нам необходимы:

1. Несколько квалифицированных добровольцев, которые могли бы помочь перевести субтитры для дополнения вышеуказанного видеоролика и полной информации. Сейчас в Южной Африке существует одиннадцать официальных языков. Нам нужны добровольцы, готовые создать субтитры на всех этих языках, и на как можно большем количестве других языков.

2. Специалисты по анимации и цифровой графике, которые могли бы помочь нам разработать дизайн и анимацию для нескольких заголовков, карт, и некоторой статистики для документации. Если вы заинтересованы, напишите мне на email: vgrigas at wikimedia.org или свяжитесь со мной на моей странице Пользователь:Vgrigas.

3. Если вы согласны с этими учениками — пожалуйста, расскажите о видео своим друзьям.

Виктор Григас
рассказчик-визуализатор Фонда Викимедиа

isiXhosa

Incwadi ebhalelwe esihleni ngokuvulelwa kweWikhiphediya kubantu bonke.

KweyeNkanga ngeyamawaka amabini aneshumi elinesibini (2012), abafundi bakwisikolo samabanga aphezulu iSinenjongo, bàbhala incwadi engatywinwanga kuFacebook, bememelela abaququzeli beenkozo zonxibelelwano ukuba bavulele ukusetyenziswa kwekhasi uWikhiphediya kubantu bonke abasebenzisa iinkonzo zabo, ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo, ukuze bona bafundi babenako ukuzuza ulwazi kuWikhiphediya lokwenza umsebenzi wesikolo. KuCanzibe ngeyamawaka amabini aneshumi elinesithathu (2013), umenzi wemidlalo bhanya-bhanya uCharlene Music kunye nam sàbongoza aba bafundi ukuba bafunde le ncwadi phambi kwekhemera ukuze senze umboniso malunga neli phulo.

Ezantsi nje apha nguloo mboniso:

[protected-iframe id=”da6489e48e205125ec6343a5cf093db1-67752302-39737062″ info=”//commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Letter_for_Free_Access_to_Wikipedia_(EN_subtitles).webm?embedplayer=yes” width=”700″ height=”394″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen=”” mozallowfullscreen=”” allowfullscreen=””]

Lo mboniso ukwakhona nakwikhasi uYoutube.com kunye nakwelikaVimeo.com. Iyafumaneka nenye inguqulelo yalo mboniso, ingenawo amagama atolikelwe kwisiNgesi, kwi-Wikimedia-Commons nakuYoutube. Umbhalwana ongezantsi komboniso, wakuwucofa, ukuthumela kwikhasi abafundi baseSinenjongo abaliqalileyo ngeli phulo.

Iindleko ze-intanethi zingumqobo kubantu abaninzi kakhulu, ekufumaneni ulwazi kuWikhiphediya. Aba bafundi babongoza abaququzeli beenkozo zonxibelelwano, ingakumbi abenkonzo zeemfono-mfono zezandla, ukuba bavulele uWikhiphediya kubathengi babo ngaphandle kwendleko. Eli phulo libizwa ngokuba yiWikipedia-Zero. Lubambiswano eliququzelelwa yiWikimedia-Foundation ukwenzala abantu abaneemfono-mfono zezandla babenako ukusebenzisa uWikhiphediya -bangadlelwa ezinkonzo- ingakumbi kumazwe asakhasayo.

Wakulunga umboniso obalisa ngeliphulo nangaba bafundi kunye notyelelo lwethu kubo (sisuka eMelika), sizakuwishicilela. Ngokusisawulungisayo lo mboniso mde, sikhangela oku kulandelayo:

1. Amavolontiya ambalwa anezakhono ngezakhono, ukuze ancedise ukutolika intetho kwezinye iilwimi, sizokwazi ukufaka amagqabantshinsthi kumboniso lo siwenzayo. [https://en.wikipedia.org/wiki/Official_languages_of_South_Africa Ngokomthetho nangophatho loMzantsi Afrika], kukho iilwimi ezilishumi elinanye ezigunyazisiweyo nguRhulumente eMzantsi Afrika. Ngoko ke sidinga amavolontiya azakuncedisa ekutolikeni, sitolikela kuzo zolishumi elinanye ezo lwimi, nezinye ilwimi abazaziyo, kangangoko sinako ukwenza.

2. Sidinga umlungiseli wemiboniso (motion graphics or digital artist) ongasinceda ekudwebeni nasekucwangciseni imibhalo, iimephu kunye namanani-oqikelelo (statistics) walo mboniso. Ukuba unomdla, uyakhuthazwa ukuba usibhalele kule imeyile: vgrigas at wikimedia.org okanye unxibelelane nam kwikhasi lonxibelelwano lakwiWikhipedia (talk page) ku-User:Vgrigas.

3. Ukuba uyangqinelana naba bafundi, okanye uyahambisana nalo mbono weli phulo, siyakucela uwugqithise lo myalezo nalo mboniso umfutshane kumakhasi akho kwi-intanethi nakwizihlobo zakho.

Ozithobileyo (Umbhali welibali) Victor Grigas, wakwi-Wikimedia Foundation

2013-11-18: Edited to add Xhosa translation

Archive notice: This is an archived post from blog.wikimedia.org, which operated under different editorial and content guidelines than Diff.

Can you help us translate this article?

In order for this article to reach as many people as possible we would like your help. Can you translate this article to get the message out?